Statements

RET N.V.

RET verzorgt openbaar vervoer in de regio Rotterdam. Het OV is opgedeeld in een aantal concessies. De concessie Rail omvat niet alleen het rijden van de trams en metro’s, maar ook het beheer van voertuigen en infra, sociale veiligheid, Regie en Ontwikkeling.
Binnen RET zijn dit in principe allemaal zelfstandige onderdelen c.q. afdelingen. Om onze reizigers en opdrachtgever goed te kunnen bedienen waren wij op zoek naar een goed model om de concessie te “besturen”.

Wij zijn in contact gekomen met Wim Schellekens van schellekens & partners en hebben met hem verkend wat een goede aanpak zou kunnen zijn. Randvoorwaarde daarbij was dat de bestaande organisatie niet aangepast zou worden. Na enig vooroverleg kwam Wim al snel met een voorstel dat weerklank vond binnen de organisatie. In een kort traject van bijeenkomsten met betrokken managers die zich kenmerkten door veel pragmatisme, ontstond een werkvorm die recht deed aan de gestelde voorwaarden. Ook ons directieteam was enthousiast over het bereikte resultaat.

Hans Hoeben, manager Rail RET N.V. – maart 2015 
 

Middin

Middin zet zich in voor meer dan 4000 clienten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Schellekens & partners is één van de trainingsbureaus waarvan wij als Middin, in de periode 2011-2014, in het ondersteunend programma Regie over eigen werk gebruik hebben gemaakt. Er zijn verschillende workshops en trainingen afgenomen: teamdoelmatigheidsmodel, feedbacktrainingen, trainingen in resultaatgerichtheid en teamtrainingen. Ook zijn verschillende leidinggevenden gecoacht door schellekens & partners
De teams zijn unaniem positief over de trainingen van schellekens & partners. Mensen hebben handvatten gekregen waar daadwerkelijk iets mee gedaan kan worden (concreet!) en waar men in de praktijk goed mee verder kan. Vooral door de zorgvuldige intake is er een steeds goede match tussen de leerbehoefte en de leerinterventie gebleken.

Andrea van der Vlis
Adviseur Deskundigheidsontwikkeling, Middin, Rijswijk, maart 2015
 

Hogeschool Utrecht

In 2010 is gestart met een grootschalige herziening van het portfolio van het institute for Engineering & Design van Hogeschool Utrecht. Deze herziening, die de naam Redesign heeft meegekregen, bestaat naast een portfolioherziening ook uit onderwijskundige aanpassingen waarbij de samenwerking tussen de drie opleidingen Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde centraal staat.
Deze samenwerking moest in 2013 vorm krijgen op het gebied van de onderdelen 'stage', 'projecten in hoofdfase (Quest)' en 'afstuderen'. De projectbegeleiding van deze drie projecten is door schellekens & partners uitgevoerd. De strakke projectmethodologie, samen met een sterk op het proces gerichte begeleiding, heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat deze projecten in betrekkelijk korte tijd, professioneel zijn gerealiseerd.
 
Drs. Ing. Do Blankestijn, Directeur Institute for Engineering & Design, Hogeschool Utrecht, februari 2015.
 

Schiphol Group (Baggage Operational Support)

Na jarenlang vooral op het gebied van trainingen samengewerkt te hebben, zijn we medio 2011 gestart met het houden van werkconferenties voor de BOS (Baggage Operational Support) van Schiphol.

Deze werkconferenties hebben ons doen inzien dat er bij de BOS een dringend behoefte bestaat aan continuiteit en borging in een 'Bedrijfsontwikkelingsplan'. Wim Schellekens van schellekens & partners heeft dit proces op een buitengewoon voortvarende manier opgepakt. Zijn energieke aanpak en de kunst om operationeel ingestelde mensen op het goede spoor te houden is geweldig. Met heel veel plezier kijk ik op dit traject terug.

In mei 2012 zijn we met de leidinggevenden van de BOS gedurende 2,5 dag de Ardennen in geweest en hebben daar, als afsluiter van het bedrijfsontwikkelingsplan, een training Teambuilding uitgevoerd. Complimenten in deze gaan vooral uit naar de trainer Eef van As van schellekens & partners, die op onnavolgbare wijze een groep kan meenemen door fysieke confrontaties. De sfeer was fantastisch, de samenwerking geweldig en de training is zeker voor herhaling vatbaar. Complimenten voor de wijze waarop schellekens & partners dit georganiseerd en vorm en inhoud gegeven heeft.

Dick Soetens, Manager Baggage Operational Support, Schiphol Group, 4 juni 2012.
 

Steinmetz| de Compaan

In het kader van een management development programma binnen Steinmetz | de Compaan heeft schellekens & partners verschillende onderdelen voor verschillende managementlagen verzorgd: Resultaatgericht Managen, Situationeel Leidinggeven, Resultaatgericht Vergaderen en Presentatievaardigheden. Wat hierbij met name is opgevallen is de betrokkenheid en deskundigheid van schellekens & partners. Dit uit zich in het echt verdiepen in en nieuwsgierig zijn naar de organisatie, en ook het signaleren en adviseren gedurende het gehele traject. We zijn erg tevreden over de keuze voor en samenwerking met Schellekens!

Den Haag, 24 februari 2011, Selma Bernsen, adviseur Managementontwikkeling

 

ETOS winkelorganisatie:

Als ik terugkijk op onze samenwerking met schellekens & partners en de rol van Wim Schellekens als adviseur en projectleider binnen ons project schieten mij de volgende zaken te binnen:
"betrouwbaar, oprecht, onafhankelijk en ijzersterk in projectmanagement"

Beverwijk, 15 maart 2009, Henk Schipper, directeur Etos- winkelorganisatie

 

Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schellekens & partners verzorgt sinds 2007 naar volle tevredenheid de training Resultaatgericht vergaderen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De training wordt goed beoordeeld! Vooral de praktische en interactieve aanpak wordt zeer gewaardeerd.
Wat ook opvallend is, schellekens & partners denkt mee over de opzet en aanpak en komt zelf met verbetersuggesties. Zo is sinds dit jaar de training opgesplitst naar doelgroep, om de deelnemer nog meer kwaliteit te kunnen bieden.
Al met al is SZW zeer content over de samenwerking met schellekens & partners!

Den Haag, 25 april 2009, Miranda Wien, Academie SZW

 

I-SEC Nederland B.V.

Waarom I-SEC Nederland voor trainingen en opleidingen van schellekens & partners kiest? Naast de snelheid van reageren op vragen en vernieuwde omstandigheden is de gedegen kennis van de luchtvaart in het algemeen en de luchthaven Schiphol in het bijzonder en absolute pré van schellekens & partners!
Koppel dit aan de op maat gemaakte trainingen die in onderling overleg tot stand komen en gegeven worden door docenten met méér dan gedegen kennis en ervaring en het plaatje is rond!
De terugkoppeling die I-SEC Nederland van haar collega’s die een training of opleiding bij schellekens & partners hebben gevolgd is keer op keer zeer positief, óók van de collega’s die al diverse trainingen van schellekens & partners doorlopen hebben. Ook zij geven steeds opnieuw een positief signaal over de gevolgde training.
Voor I-SEC Nederland B.V. dus een gegeven om schellekens & partners trouw te blijven en hen mee te laten denken en doen met betrekking tot nieuwe opleidingen en trainingen.

Schiphol, 6 april 2009, Mart Vergouwen, General Manager

 

Postgrade, GlaxoSmithKline B.V., Zeist:

Het onafhankelijke cursusinstituut Postgrade van het farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline bv te Zeist, verzorgt geaccrediteerde bij- en nascholing voor huisartsen, specialisten, apothekers, praktijkondersteuners en doktersassistenten in samenwerking met erkende docenten en instituten.

In samenwerking met schellekens & partners biedt Postgrade voor bovengenoemde doelgroepen de volgende vaardigheidstrainingen aan:

  • Omgaan met agressie (twee dagdelen)
  • Projectmatig werken (drie dagdelen)
  • Functioneringsgesprekken voeren (drie dagdelen)
  • Assertiviteit in de praktijk (twee dagdelen)
  • In gesprek met de allochtone patiënt (één dagdeel)

Deze onderwerpen zijn opgenomen in het programma van Postgrade omdat de mondigheid van de patiënt de afgelopen jaren steeds meer is toegenomen. De maatschappij verandert, wordt harder en individualistischer. De dokter zit niet meer zoals vroeger op een 'troon', maar dient over de noodzakelijke communicatieve vaardigheden te beschikken om zich beter te kunnen wapenen tegen ondermeer verbaal geweld of agressief gedrag van collega’s en (relaties van) patiënten.
De onderwerpen ‘Projectmatig werken’ en ‘Functioneringsgesprekken voeren’ zijn opgenomen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar professionalisering van het management van praktijkorganisaties in de gezondheidszorg.

Het cursusprogramma van Postgrade verschijnt jaarlijks en is te vinden op haar website www.postgrade.nl

De samenwerking tussen schellekens & partners en Postgrade verloopt uitstekend.
De trainingen zijn van zeer goede kwaliteit en hebben een interactief karakter. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal tien deelnemers. Naast de trainer speelt de trainingsacteur een belangrijke rol in het oefenen van vaardigheden met de deelnemers. De cursussen worden goed geëvalueerd (een gemiddeld schoolcijfer van 8).

Schellekens & partners heeft in opdracht van Postgrade ook “maatwerk” aangeleverd. Het is niet altijd zo dat voor groepen van artsen standaardprogramma’s voldoen. Zo is bijvoorbeeld voor huisartsen en kinderartsen maatwerk aangeleverd, afgestemd op hun behoeften en wensen.

GlaxoSmithKline bv
Ruud Weustink
Algemeen manager Postgrade 
Zeist, 3 april 2009

 

Schiphol Group (Flowcontrol)

De samenwerking met schellekens & partners is laag drempelig en overtuigend in hun durf en daadkracht. Korte lijnen en helder in afspraken maken en nakomen in zowel trainingen, coaching als adviesdiensten. De sleutel in hun ondernemerschap is de kracht om te motiveren, niet de kracht om af te dwingen. 

Coaching:
In de jaren dat ik werk met schellekens & partners heb ik ervaren en geleerd dat het leven geen cursus is maar een proces: het creëren van jezelf. De professionaliteit, motivatie en de gehanteerde middelen en methoden maken dit bureau tot wat ze nu zijn.

Training
‘Doe de dingen goed’ wordt ‘Doe de goede dingen’. Dit is een kort en bondig de ervaring met schellekens & partners. In de training Jobcoaching voor mentoren hebben onze Floormanagers de juiste insteek gekregen om kennis over te dragen. Een handig naslagwerk helpt onze Floormanagers hierna verder te leren werken met de nieuw opgedane kennis en vaardigheden.

 

Floormanagement Schiphol

In 2008 heb ik samen met schellekens & partners nieuwe functietyperingen en procesbeschrijvingen mogen schrijven voor de afdeling Floormanagement van Amsterdam Airport Schiphol. Het betroffen nieuwe functietypering voor de Floormanagers, de mensen op de vloer in het operationele gebied van Schiphol en van hun leidinggevenden de Duty Managers Flow. Dit om functies en de daarbij horende verwachtingen ten aanzien van het functioneren duidelijk te maken en daarmee de afdeling professioneler te maken.

Wim Schellekens van het gelijknamige bureau is als begeleider ingehuurd. De functietyperingen moeten de basis werkzaamheden en kerntaken in zich hebben. Ook dienen ze te beschrijven wat er nodig is aan benodigde kennis, vaardigheden, houding en gedrag om de functies voldoende goed uit te oefenen. Dit om succesvol te functioneren. De functietyperingen en procesbeschrijvingen vormen de basis voor het huidige functioneren van de Floormanagers op Schiphol

In 2008 hebben een aantal Floormanagers een training mogen volgen om hun kennis over te dragen aan nieuwe en/ of tijdelijke medewerkers Deze Mentorentraining ‘Job coaching’ was het juiste instrument om deze mensen die vaardigheden bij te brengen, met een duidelijk naslagwerk als backup. Bureau schellekens & partners is als geen ander in staat zich in te leven in de organisatie waarvoor zij werken.

21 april 2009, Berend Seelemeijer / Moniek Kalkhoven, Duty Managers Flow, Amsterdam Airport Schiphol

 

Schiphol Dienstverlening B.V.

Schiphol Dienstverlening BV, 100% dochter van de Schiphol Group, is een professionaliseringsslag aan het maken waarbij de nadruk sterker komt te liggen op de begeleiding, motivering en ontwikkeling van medewerkers door de leidinggevenden.

Al in 2002 heeft schellekens & partners zich bij ons bewezen met enerzijds een training Klantgericht handelen voor alle medewerkers van Schiphol Diensterlening B.V. en anderzijds een traject over de begeleiding en training van de Duty Service Managers van Schiphol Dienstverlening BV.. De Duty Service Managers hebben destijds de managementopleidingen gevolgd.

Om de Duty Service Managers nu verder te ondersteunen bij hun ontwikkeling op het gebied van leidinggeven zullen er Intervisiebijeenkomsten worden georganiseerd onder leiding van schellekens & partners.

In samenwerking met schellekens & partners worden in 2009 de volgende trainingen aan alle leidinggevenden van Schiphol Dienstverlening B.V. aangeboden:

  • Intervisie voor de Duty Service Managers;
  • Praktische leidinggeven voor de Voormannen en Senioren in de Beveiliging;
  • Operationeel leidinggeven voor Senioren in de Regulatie;
  • Mentoren opleiding voor medewerkers die regelmatig nieuwe medewerkers en nieuwe uitzendkrachten een introductie geven en inwerken.

Wij kiezen voor schellekens & partners vanwege de voortvarendheid waarmee zij te werk gaan. “Afspraak is afspraak en de organisatie erom heen nemen wij voor onze rekening”.

In het bijzonder is dit gebleken in de onlangs gehouden intake voor de trainingen Schriftelijk rapporteren voor onze medewerkers met allochtone achtergrond. Spelling en grammatica zijn onderwerpen die in een dergelijke training vanzelfsprekend naar voren komen, maar schellekens & partners voegt hier het gebruik van de Nederlandse taal in het gedrag van de medewerkers aan toe: Hoe komt de boodschap over of hoe weet ik zeker dat mijn boodschap goed is overgekomen. 
In de trainingen wordt tevens aandacht besteed aan de manier waarop onze medewerkers met elkaar omgaan en hoe ze met onze klanten omgaan. Dat spreekt ons aan! Wij gaan ervan uit dat wij samen met schellekens & partners de professionaliseringsslag met Schipol Dienstverlening B.V. gaan maken!

Schiphol, 28 april 2009-04-28, Flip Poort, directeur Schiphol Dienstverlening B.V.
Lia Duwel-de Raadt, Hoofd P&O, Schiphol Dienstverlening B.V.